Αναζήτηση

+

Γυμνάσιο

A΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3

ΑΡΧΑΙΑ – ΝΕΑ

4

Σύνολο

7 ώρες

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3

ΦΥΣΙΚΗ – ΧΗΜΕΙΑ

3

ΑΡΧΑΙΑ – ΝΕΑ

4

Σύνολο

10 ώρες

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

4

ΦΥΣΙΚΗ – ΧΗΜΕΙΑ

3

ΑΡΧΑΙΑ – ΝΕΑ

4

Σύνολο

11 ώρες

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Το φροντιστηριακό μάθημα των αρχαίων ελληνικών του γυμνασίου επιδιώκει να εξοικειώσει τον μαθητή με τις προγενέστερες μορφές της γλώσσας μας ώστε να αναγνωριστεί η συνέχεια και συνοχή της ελληνικής γλώσσας και επομένως να αποκτηθεί βαθύτερη αίσθηση της νεοελληνικής.

Έτσι, η προσέγγιση της ύλης περιλαμβάνει

Μεταφορά στη νεοελληνική γλώσσα των σχολικών κειμένων.
Επεξεργασία του λεξιλογίου της αρχαίας Ελληνικής και αντιστοίχιση λέξεων της με λέξεις της νέας Ελληνικής (ομόρριζα ? σύνθετα ? παράγωγα)
Νοηματική και ιδεολογική προσέγγιση των κειμένων και εξέταση τους σε αντιπαράθεση με νοηματικά συγγενή χωρία με στόχο την διερεύνηση του τρόπου σκέψης και των αξιών της ζωής των προγόνων μας
Εκμάθηση της θεωρίας των γραμματικών και των συντακτικών φαινομένων της Αρχαίας Ελληνικής.
Εμπέδωση της γνώσης τους με τις ασκήσεις και τις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου και πακέτο συμπληρωματικών με κλιμακούμενο βαθμό δυσκολίας και συνδυαστικών ερωτήσεων που έχουν ως στόχο την όξυνση της κριτικής ικανότητας τους.

Στο σχεδιασμό του φροντιστηριακού μας προγράμματος για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών πρωταρχική θέση κατέχουν οι συνεχείς διαγνωστικές δοκιμασίες (τεστ) μικρής διάρκειας στα πλαίσια του μαθήματος ώστε να αξιολογείται η γνώση, η ετοιμότητα και η αντιληπτική ικανότητα του μαθητή καθώς και οι επαναληπτικές δοκιμασίες ενοτήτων σε μηνιαία βάση σε ώρες εκτός του τακτικού προγράμματος με στόχο την αξιολόγηση της αφομοίωσης των διδαχθέντων φαινομένων και συνδυαστικής αντιμετώπισης τους

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Η διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στο Γυμνάσιο έχει προσαρμοστεί στην αναθεωρημένη από το Υπουργείο προσέγγιση του μαθήματος.

Έτσι αρχικά μέσα από τη μελέτη κειμένων οι μαθητές ασκούνται στη νοηματική επεξεργασία τους, στην περιληπτική τους απόδοση, στην εύρεση συνωνύμων, αντωνύμων και γενικότερα στην λεξιλογική εξέτασή τους.

Στη συνέχεια, επιχειρούμε αρχικά μια θεωρητική προσέγγιση γραμματικών και συντακτικών φαινομένων που εμπεδώνονται κατόπιν με συμπληρωματικές εργασίες που δίνονται στο σπίτι.

Τέλος, βοηθούμε τον μαθητή να θέσει τις βάσεις για το «δύσκολο» μάθημα της έκθεσης:

Αρχικά με θεωρητικές υποδείξεις για τη δόμηση παραγράφων και κειμένων διδάσκονται τεχνικές γραψίματος.

Επιπροσθέτως οι ιδέες των παιδιών εμπλουτίζονται με τη μελέτη κειμένων κατά θεματικές ενότητες. Επομένως, η συγγραφή ενός κειμένου δεν είναι πλέον μια τυχαία τοποθέτηση λέξεων αλλά συνειδητή και οργανωμένη γραπτή εργασία.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Η διδακτική ώρα διαιρείται στις εξής ενότητες:
Γίνεται παράδοση του μαθήματος, τονίζονται τα σημαντικά στοιχεία της θεωρίας,διευκρινίζονται τα δύσκολα σημεία του θέματος και σημειώνονται στο πίνακα σε ειδική θέση τα σημεία-κλειδιά που είναι απαραίτητα για τη λύση των ασκήσεων.
Λύνονται παραδείγματα και ασκήσεις κλιμακούμενης δυσκολίας στον πίνακα πάντα με τη συμμετοχή των μαθητών και με συζήτηση των προτάσεων που έχουν οι ίδιοι για τη λύση, επισημαίνοντας ποιες ιδέες τους είναι κατάλληλες και γιατί άλλες απορρίπτονται σαν μη χρήσιμες. Έχοντας τα σημαντικά σημεία της θεωρίας και των μεθοδολογιών στον πίνακα, ενθαρρύνουμε τους μαθητές που πλησιάζουν στη λύση, δίνοντάς τους μικρές βοήθειες εκεί που δυσκολεύονται.
Δίνονται ασκήσεις για το σπίτι μικρού και μεσαίου βαθμού δυσκολίας.
Στο επόμενο μάθημα λύνουμε ασκήσεις περισσότερο δύσκολες, αφού ήδη έχουν μελετηθεί και εμπεδωθεί οι γνώσεις στη παράγραφο που μελετήσαμε. Για εξάσκηση στο σπίτι δίνουμε παρόμοιες ασκήσεις δικής μας επινόησης ή επιλογής από βοηθητικά βιβλία.
Επιστρέφουμε διορθωμένες τις ασκήσεις που μας έχουν φέρει οι μαθητές (κρατώντας μητρώο για το ποιοι έφεραν, πόσες έφεραν, και πόσες ήταν σωστές) επισημαίνοντας τα λάθη τους και συζητώντας τις μεθόδους λύσης που έχουν επιλέξει. (Η διαδικασία αυτή είναι πολύ επίπονη και διαθέτουμε για την πραγματοποίησή της τον περισσότερο από τον ελεύθερο χρόνο μας.)
Ελέγχουμε τις γνώσεις των μαθητών μας, εξετάζοντάς τους -συχνά με πολλές ερωτήσεις τον καθέναν τους- είτε από το θρανίο, είτε στον πίνακα.
Για τον έλεγχο της απόδοσης των μαθητών κάνουμε τεστ μικρής διάρκειας μέσα στο μάθημα και επαναληπτικά διαγωνίσματα εκτός των ωρών διδασκαλίας.
Κλειδί για τις γνώσεις των μαθητών θεωρούμε ότι είναι ο συνεχής έλεγχος και η εξάσκηση σε όλα τα επίπεδα δυσκολίας.